زیبا آشپز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این آشپز زیبا در حال رفتن به در تلویزیون ملی ظاهر می شود تا به دنبال خوب مهم است. کوک کردن ساز و برگ زیبا برای این آشپز شگفت انگیز بنابراین هر کس با توجه به زندگی می کنند نشان می دهد او در تلویزیون بعد از امروز پرداخت!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpCoolAwesomeDressDress UpBeautifulChef