منجوق پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

انتخاب یکی از سطوح مهارت های سه و شروع به بازی. هدف با ماوس و شلیک توپ در حال سقوط است. سه یا بیشتر از توپ از همان رنگ ناپدید می شوند. سطح مهارت بالاتر شما بازی امتیاز بیشتری به شما برای هر مسابقه حذف کنید. آیا از آن آسان است؟ اما توپ سقوط سریع تر و سریعتر. اگر حباب و رسیدن به پایان هیئت مدیره بازی، شما از دست خواهد داد. سعی کنید، به امتیاز تا حد امکان و در 10 صفحه. جوایز "بمب" و "توپ های رنگارنگ" به شما کمک خواهد کرد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingMatching Android Beads