نبرد از باندهای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سعی کنید به فشار کلید صحیح آن را به عنوان کتیبه پایین. بسیار شبیه به قهرمان گیتار احساس.

کنترل بازی:
را ضربه بزنید کلید های نشان داده شده بازی.

MusicRocksAdverBattleBands