نبرد - تاریخچه از سه امپراطوری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1912 61.29% with 31 votes

این بازی یکی از بازی های جنگ های کلاسیک است. بسیاری از قهرمانان در تاریخ سه امپراطوری، مهارت های خاص خود را برای کشتن قهرمان enemies.Choose خود را برای به چالش کشیدن!

کنترل بازی:
Play1: انجمن WASD به حرکت می کند. انجمن J برای حمله به. K
به پرش از مهارت های ویژه عکس: JK
به استفاده از حمله backspin. انجمن S W J به حمله سنگین. انجمن S K به حداکثر سرعت دویدن. W / SJ به پرتاب دشمنان

بازی 2:
کلید های arrow به حرکت می کند. صفحه 1 به حمله. صفحه 2 برای پرش به انجمن مهارت های ویژه:. صفحه 1 2 به استفاده از حمله backspin
↓ ↑ 1 به حمله سنگین. انجمن ↓ 2 تا با حداکثر سرعت دویدن.
↑ / ↓ 1 به پرتاب دشمنان.

ArcadeFightingActionBeat 'em UpSide ScrollingBattleHistoryThreeKingdoms