بتمن سوار تاریکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

سوار بتمن به رسیدن به هدف و شما نیاز به به چهره موانع بسیاری از در سطوح مختلف. جمع آوری سکه ها برای گرفتن امتیاز. نقاط اضافی را خواهد شد برای هر تلنگر اضافه شده است.

کنترل بازی:
بالا arrow کلید - به جلو
چپ / راست کلیدهای پیکان -.. لین
پایین پیکان (فلش) های کلیدی - رو به عقب.

DrivingMotorcycleObstacleCollecting BatmanDarkRide