بازی بتمن: Arkham پناهندگی شکستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   195 79.17% with 24 votes

شما ایم تماس فرود آمد در Arkham پناهندگی! راهنما بذله گو فرار شما 'ام تماس فرود آمد در Arkham پناهندگی! کمک به فرار بذله گو از طریق کوچک از پناهندگی به آزادی است.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Batman