بتمن: پویا Doubleteam بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   19537 84.05% with 232 votes

تیم با بتمن و آبی سوسک را به پایین Kanjar رو 'ها دزدان دریایی فضا!

کنترل بازی:
در بازی

ActionBatman