نمایش بسکتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   107 58.82% with 17 votes

راهنما کوان نشان می دهد با شدت بهم زدن غوطه دادن مهارت های خود را برای تحت تاثیر قرار دادن بازی، Micha دوستان خود را. کلیک با ماوس خود را زمانی که کوان در خط پرتاب آزاد و دوباره کلیک کنید برای تعیین نیروی و زاویه پرش خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

KidsSportsBallMouse SkillBasketballJumpingShow