باربی حمل و نقل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

سعی کنید برای کمک به باربی برای حمل و نقل اسباب بازی به خانه اش. کامل به هدف تعیین شده به پایان هر سطح. با دقت رانندگی و تعادل خودرو. آیا سوار سرگرم کننده است.

کنترل بازی:
کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingGirlTruckGirlsDefaultBarbieTransport