داش موز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پشتک زدن، جستن، و پرواز را از طریق دوره مانع موز laced.

کنترل بازی:
کلید های arrow به کنترل میمون.

ObstacleCollecting MonkeyBounceBananaDash