پخت با سانتا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

کریسمس است می آیند و سانتا به آماده کوکی ها و آب نبات خوشمزه برای بچه ها او را بازدید خواهد کرد. همانطور که، جن او در حال حاضر مشغول ساخت اسباب بازی، سانتا به پخت تمام این چیزهای خوشمزه با خود و او واقعا می تواند به کمک برخی از استفاده کنید. بنابراین، این بازی با کمک به سانتا آماده سازی تمام کسانی که چیزهای جالب توجه در کارخانه کوکی جادویی خود را. توجه به مدل داده شده و آماده کوکی ها یکسان است، کیک و شیرینی. شکل شما نیاز دارید، نوع و رنگ در toppings انتخاب کنید و با فشار دکمه های راست و از ماشین. کامل هدف خود را برای هر سطح قبل از زمان اجرا می شود خارج و به دست آوردن عنوان بسیاری از نقاط که شما می توانید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlChristmasFoodCookingGirlsBakingWithSanta