هازل کودک بیمار می رود بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   35768 84% with 425 votes

امروز هازل کودک مریض شدم. او دارای یک کمی سرفه و در حالی که بازی او بازوی او صدمه دیده است. در حال حاضر با توجه به این همه وقتی که تب بیش از حد. توجه به او هنگامی که او از خواب بیدار. او گرمترین آغوش و بوسه کمی شیرین! نگاه به چهره او، چقدر او به مراقبت و توجه شما نیاز دارد. درجه حرارت خود را چک کنید و او را به پزشک برای درمان های پزشکی. همه شما باید انجام دهید این است آن را به او درمان و او را به خوبی در اسرع وقت. گوش دادن به کودک Hazels ضربان قلب. چک کردن دما و دادن دارو برای تب. حذف سرفه و شربت سرفه به تسکین گلو او. همچنین انجام یک پانسمان کامل به بازوی او و دریافت کامل چک کردن.

کنترل بازی:

استفاده از موس به بازی این بازی. لذت بردن از!

SimulationManagementBabyGirls