پازل اتمی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پاک کردن هر سطح با حذف اتم ها در جهت درست است. می تواند شما را پیش بینی ادغام مولکولها به طوری که هیچ کدام سمت چپ در پایان هر سطح وجود دارد؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid Atomic