در این نمایشگاه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر خوب شمار می اید در مقابل حالیکه به بازی "چرخ چرخ" به دور، یکی از جاذبه های پارک است که محبوب در نمایشگاه ها برای سال ها و سال ها بوده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsFair