اسمبلر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

عاقبت در سطح 25 به اسمبلر. وظیفه شما این است برای به دست آوردن شکل های سبز را به موقعیت به سرعت به عنوان شما می توانید.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Mouse Skill Series