زره پوش قهرمان پرواز اکشن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   177 70.83% with 24 votes

برای این زمان، ماموریت زره پوش قهرمان 'در آسمان است. او نیاز به ساقه در حالی که اجتناب از دشمنان تیراندازی از آنها!

کنترل بازی:
در بازی

Flying Armor Hero Flight Action