جراحی بازوی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   18134 84.19% with 215 votes

مسابقه با زمان برای نجات زندگی در این مجازی ER

دنبال پرستار سر بازوی شکسته دستورالعمل به زن جوان عمل. انجام هر کار به سرعت و با دقت، اما توجه دقیق به علائم حیاتی خود را از شما دون 'تی می خواهید او را از دست دادن!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingEducationalAdventureMouse SkillSurgery