آوریل احمق 'لباس روز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

این زن سبک و جلف برای احمق خاص آوریل آماده 'روز لباس رژه، داشتن مشکل چیدن جالب ترین، به دنبال goofiest صحنه و لباس، در حالی که دوستان کوچک او وجود دارد، در پس زمینه، به چیزی، تا به نوعی از شوخی به بازی بر زن سبک و جلف کمی ناز ما در اینجا!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Dress UpAnimalKittenAndroid AprilFool-sCostumes