Kiến Soldier Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Tồn tại trong thời gian 5 phút cho đến khi sao lưu tiếp cận với bạn. Làm nhấp vào khẩu pháo để bắn. Làm nhấp vào doanh trại để xây dựng pháo mới.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingShoot 'em UpMouse SkillDefendTankCanonTiming Soldier