دفتر حیوانات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

اخذ یک مهر ساده را برای یک مجوز یک مشکل بزرگ حتی در دفتر حیوانی است. راهنما خارپشت کوچک برای به دست آوردن مجوز رویای خود را. با استفاده از تنها ماوس خود را به نقطه کلیک کنید و باعث زنجیره ای از کنش ها و واکنش های.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalAndroid Office