شاه عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

پادشاه عصبانی در نسخه فلش وارد شده اند. راهنما پادشاه تا آنجا که او می تواند بر روی چرخ دوار، اما دون 'تی سقوط آن را به عنوان' پشت به ابتدای شما بروید و پادشاه خواهد شد بیش از عصبانی باشد!

کنترل بازی:
کنترل ها در چگونگی به صفحه ذکر شده است. از همه مهمتر دون 'تی را فراموش کرده ام، اگر یک چرخ بیش از حد، شما قادر به پرش دو بار با کلیک کردن دوباره پس از اولین پرش.

Jumping SkillAngryKing