Angry Birds Space Typing Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   5921 73.75% with 80 votes

Loại chữ

và loại bỏ tức giận chim ký tự không gian. Nó là một trò chơi đơn giản mà dạy cho bạn gõ nhanh hơn. Tích lũy điểm bằng chữ đánh máy, sau đó di chuyển đến cấp độ tiếp theo với một chủ đề mới từ tức giận chim không gian.

Điều khiển:

sử dụng các chữ cái trên bàn phím để chơi

WordsEducationalSpaceAnimalBirdsLettersAngryTyping