فرشته بوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

عشق روش ساخت. فرشته مرد به بوسه فرشته دوست دختر خود را بدون گرفتن گرفتار.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveAngelKiss