آمبولانس راننده کامیون 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   349 79.07% with 43 votes

درایو کامیون آمبولانس خود را به بیمار و سپس تحویل او به بیمارستان. آیا عجله نیست که او را بیشتر آسیب، اما سریع به او را در زمان تحویل. ارتقا کامیون خود را برای پول به عنوان پرداخت های بیمه دریافت شده است.

کنترل بازی:
از

استفاده از کلید های arrow به رانندگی و شیب وسیله نقلیه و فضا خود را برای ترمز دستی.

DrivingPurchase Equipment UpgradesRacingTruck