کامیون آلپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

سفارشی کامیون و قسمتهایی که کنترل و چگونگی آن درایو شما سعی به پایان دوره.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingObstacleTruck