تنها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بهترین بازی کردن وجود دارد از نظر ارزش تولید، به تنهایی بیش از یک داستان های تعاملی از یک بازی است. آی تی

کنترل بازی:
دستورالعمل: کلید های arrow: حرکت تعامل: X

Action