فرودگاه خدمات پارکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   65 54.55% with 11 votes

هواپیما های پارکینگ همواره سرگرم کننده است. سعی کنید مهارت های پارکینگ خود را در حالی که بازی بازی پارکینگ فرودگاه خدمات. هواپیما شما شده است توسط یک طوفان شدید آسیب دیده و ماموریت شما این است برای پارک هواپیما آسیب دیده به منطقه خدمات فرودگاه می توانید آن را ثابت. بازی 12 سطح پر از موانع خطرناک و نوبت تنگ. می تواند به شما تمام هواپیما پارک و صرفه جویی در روز؟

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به درایو هواپیما

DrivingAircraftObstacleParking