فرودگاه جنون 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   196 76% with 25 votes

مدیریت پرواز فرودگاه و فرود برای جلوگیری از برخورد و به حداقل رساندن تاخیر. کار به سرعت، اما هشدار برای درگیری های ترافیک باقی بماند. قسمت دو در مجموعه فرودگاه جنون. اگر شما نسخه اول این بازی شما دوست، شما این یکی را دوست دارم. موفق باشید!

کنترل بازی:
· Controls = Use Your mouse

Adventure Airplane Point And ClickAirportMadness