پارکینگ هواپیما آشیانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   75 58.33% with 12 votes

آیا شما را به بازی های پارکینگ؟ چگونه در مورد بازی های پارکینگ هواپیما؟ پارکینگ آشیانه هواپیما یک هواپیمای دانلود بازی پارکینگ که مهارت های پارکینگ خود را تست است. ماموریت شما این است که مطمئن شوید که تمام هواپیماها داخل آشیانه صحیح برای سوختگیری پارک شده. شما باید مطمئن شوید که شما خواهد شد هواپیما برخورد کند، یا دیگری آنها را منفجر شود. اثبات خود شما مرد مناسب برای این هواپیما کار پارکینگ!

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به درایو هواپیما

DrivingAircraftParking