پاکسازی هواپیما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   142 87.5% with 16 votes

سارا در پرواز است امشب به لندن همراه با دوستان خود در هواپیما خود را. اوه نه! هواپیما او باید به عنوان فضای داخلی تمیز و خارج از هواپیما در ظروف سرباز یا مسافر واقعی هستند. خواهد کرد که سارا به شما کمک کند در تمیز کردن هواپیما خود را؟ شما ابتدا باید حذف چیزهای ناخواسته دروغ گفتن بر روی زمین، انجام برخی از تجهیزات الکتریکی و راه راست صندلی. سپس صندلی کف و مسافری نیز تمیز می کند. شما باید برای تمیز کردن داخل کابین و همچنین کابین خلبان. سپس، شما باید به بیرون آمدن و پاک کردن قسمت بیرونی از هواپیما.

کنترل بازی:
در بازی

Other Airplane Girl Airplane Cleanup