پاکسازی هواپیما و ماشین شستشوی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

مطلع هواپیما خود را آماده برای پرواز با این تمیز کردن بازی افسانه. کنترل: استفاده از موس به بازی این بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Airplane Girl Helicopter Airplane Cleanup Wash