Adelantado بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   191 95% with 20 votes

احساس آنچه آن را مانند به صورت یک پیشگام در آمریکای جنوبی! کشف اسرار از جنگل! یافتن ثروت و شکوه Adelantado است!

کنترل بازی:


PuzzleStrategyMedievalIslandManagementDownload