اسید راک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

سنگ اسید یک نوع آزادانه تعریف از موسیقی راک است که از جنبش اواسط 1960s گاراژ پانک تکامل یافته و راه اندازی خرده فرهنگ روانگردان کمک کرده است.

کنترل بازی:
در بازی

Reflexion Music Timing