آس دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

نیروهای دشمن در حال تلاش برای نفوذ پایگاه ما و سرقت از فن آوری ما! محل و برج ارتقاء خود را عالمانه به آنها را نگه دارید در خلیج!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

StrategyActionDefensePurchase Equipment UpgradesTower