در بالا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

گدازه رسیدن به بالا پس سعی کنید برای این که به بالا و زنده بماند.

کنترل بازی:
کلید برای حرکت از فلش.

ActionPlatforms