بوسه در امام جواد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

رمانتیک تابستان مد بازی که در آن شما 'قادر خواهید بود به لباس و شانه و رنگ مو از یک دختر که' خمیده در بانوج. هنگامی که شما 'ام انتخاب تی شرت و دامن، نیز بیان را انتخاب کنید بر روی چهره او به احساس احساسات از یک بوسه: عشق، تعجب، حساسیت به لمس، و غیره.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillGirlDress UpGirlsKissHammock