8 بیت داش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

8 بیتی سبک دونده بازی با دو حالت پخش. اجرای و خط تیره!

کنترل بازی:

به پرش، (تا پرش، بازیکن دو). S به فاصله

RunningJumpingDash