60 سقوط دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

گروه رنگ از دست زدن کلیک کنید! دریافت 3 یا بیشتر! بازی در برابر ساعت. 60، 90، یا 180 حالت های بازی دوم!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid DefaultSecondCrash