4x4 מפלצת משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   31 75% with 4 votes

כונן משאית המפלצת שלך עם זעזועים קפיציים נוספים מעל פני הקרקע. להגיע ליציאה בלי להטות.

בקרות משחק:
את מקש חץ - להאיץ את שמאל / מקשי חצים -
.. Lean
חץ למטה מפתח - הפוכה.

DrivingObstacleBalancingBalanceTruckMonster