3 راه آینه لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

بودن مدل معروف شما باید مطمئن شوید که خود را به کمال در لباس پوشیدن و نگاه خوبی از تمام زوایای است. با استفاده از راه آینه 3 تا پیدا کردن ساز و برگ کامل! اطمینان حاصل کنید که او به نظر می رسد خوب است، دان تی ما 'می خواهند او را به سست شهرت تماشایی او را برای کمال مطلق خود را در مد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpGirlsMirror