299 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

خون و مقدار زیادی از آن!!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Action