12 اتاق فرار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اجتناب از روبات ها و چراغ های قرمز است که به شما بنوشیم تا شما راه خود را به خروج.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند.

AdventureEscapePlatformsRooms