هر جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود بازی