درخت برج دفاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی منحصر به فرد که در آن شما ساخت برج ها در پایین شاخه های درختان برای جلوگیری از سقوط تخته سنگ.

کنترل بازی:
در بازی

استراتژی دفاع مهارت موس دفاع دفاع در برج