Stealy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بیشتر شما، بدتر از آن می شود.

کنترل بازی:
در بازی

ماجرا