بازی های جنگ ستارگان: جنگ های امپریالیستی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

امپراتوری را یک گام در یک زمان بردارید!

کنترل بازی:
در بازی

خنده دار جنگ ستارگان