Robscarf بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Robscarf است Robscarf یک ماجراجویی 2D با سبک پیکسل / یکپارچهسازی با سیستمعامل است. شما در بازی یک کمی Nebusien به نام راب دنبال از روسری خود را. این بازی ارائه می دهد 50 سطح به 3 جهان مختلف با 5 دشمنان هر 10 سطح تقسیم شده است. کشف سطوح رنگی با Robscarf!

کنترل بازی:
در بازی

ماجرا عمل