قرمز پلنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

جلوگیری از دشمنان به گاراژ تانک رفتن بین بردن تمام دشمنان و اردوگاه خود را به نفع خود به مرحله.

کنترل بازی:
در بازی

طفره رفتن ضرب و شتم