پیکسل هاپ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیکسل هاپ 2 platformer پازل با مکانیک پازل پویا و چالش برانگیز است. می توانید آن را به خانه؟

کنترل بازی:
در بازی

پازل سیستم عامل جمع آوری یکپارچهسازی با سیستمعامل