کوچک اسم حیوان دست اموز: اجرای و پرش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

از هویج و جلوگیری از افتادن به دست آوردن بالاترین نمره. اجرای و پرش با اسم حیوان دست اموز، گرفتن jetpack است و یا بال و پرواز.

کنترل بازی:
در بازی

ماجرا طفره رفتن سیستم عامل جمع آوری پرش اسم حیوان دست اموز